Sản xuất thiết bị y tế tại Việt nam
Gel siêu âm sản xuất tại Việt Nam

Gel siêu âm Stasonog
Gel siêu âm Eurogel